Forretningsbetingelser

Vores salgs- og leveringsbetingelser (betingelser) er gældende pr. 20. november 2015 for Konkurrence Kompagniet ApS, herefter benævnt Konko. Konko og Kunden betegnes herefter hver for sig som “Part” og under ét som “Parterne”.

1. ANVENDELSE AF BETINGELSER

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Konko og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Konko leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere. Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkende kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.

1.2. Konko er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.

2. OMFATTEDE YDELSER

2.1. Ydelserne omfatter, markedsføring, facebook annoncering, rapportering og andre ydelser samt produkter som Konko leverer. Konko’s hovedprodukter er konkurrence opsætning, Direct mail og leads samt mail permission. Nærmere beskrivelse af ydelserne kan findes i vedlagte produktmateriale eller på Konko’s hjemmeside.

3. AFTALENS INDGÅELSE

3.1. Konko’s tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2. En Aftale er gældende, når et fremsendt tilbud fra Konko’s er accepteret af kunden. Denne accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, underskriver elektronisk via Adobe Echosign, eller at accepten gives via emailkorrespondance.

3.3. Når en Aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven, herunder særligt tekstmateriale, billedmateriale samt loginoplysninger til facebook, e-mail. Kunden har her en tidsfrist på 14 dage til at indlevere materialet til: info@konko.dk fra Aftale datoen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder Konko sig retten til at udvikle en konkurrence, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være generisk og uforståelig, og billederne ikke nødvendigvis er relevant for kunden. Manglende levering af materiale kan ikke ligge til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil produktet dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling.

3.4. Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med Konko og som er bemyndiget til at træffe beslutninger vedrørende Ydelserne og Parternes Aftalegrundlag.

3.5. Ved indgåelsen af Aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse.

3.6. Konko forbeholder sig retten til at benytte ovenstående oplysninger i egen interesse. Dette skal forstås således, at konko må anvende de opgivne informationer til fx oprettelse af konkurrencer hos Facebook samt som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

3.7. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

4. AFTALENS OMFANG

4.1. Aftalen omfatter de ydelser, som er angivet på fakturaen og/eller kontrakten, hvis indhold kan findes på Konko’s hjemmeside. I Aftaleperioden foretager Konko vederlagsfrit opdateringer af skriftligt materiale samt billeder som kunden fremsender. Konko yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan opdatere Konkurrencen eller anden produkt. Kunden er velkommen til at kontakte Konko telefonisk med relevante spørgsmål i Aftalens periode.

4.2. Konko påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende edb kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, 4.2. drift og sikkerhed.

4.3. Konko er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

4.4. Konko er ikke ansvarlig for data på kundens email eller data liggende på kundens webhotel.

5. DATABEHANDLERINSTRUKS

5.1. I tilfælde af, at Konko som led i opfyldelsen af denne Aftale kommer i besiddelse af og behandler personhenførbare data indsamlet af Kunden, accepterer Konko at opbevare og behandle sådanne data på vegne af Kunden. Konko handler som databehandler alene efter instruks fra Kunden, der er den dataansvarlige. Konko skal som databehandler træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dataene hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Konko skal som databehandler på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

5.2. Kunden giver ved denne Aftale fuldmagt til, at Konko som databehandler kan give datainstruks til underdatabehandlere på vegne af Kunden. I sådanne tilfælde accepterer Konko, at sikre, at underdatabehandler træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dataene hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger

6. MATERIALE OG OPHAVSRET

6.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale.

6.2. I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til Konko i forbindelse med udvikling af et af Konko’s produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. Konko kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

6.3. Derudover har Konko ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Konko, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Konko’s skriftlige accept.

7. PRISER OG BETALING

7.1. Etableringspris faktureres ved underskrift 7.1. af denne Aftale.

7.2. Ydelserne betales forud. Første faktura sendes tidligst 21 dage før gældende opstartsdato.

7.3. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

7.4. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Konko.

7.5. Prisen for abonnementet er den til enhver tid gældende listepris. Prisen for abonnementet på tidspunktet for Aftalens indgåelse fremgår af den/de underskrevne kontrakter.

7.6. Alle priser, herunder på kontrakter, hjemmeside og andet er ekskl. moms.

7.7. Konko forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden, fjernsupport, email opsætning.

7.8. Parterne kan i denne Aftales løbetid Aftale, at Konko skal levere supplerende ydelser. For leveringen af sådanne supplerende ydelser vederlægges Konko med DKK 1.000, eksklusiv moms, pr. anvendt time, med mindre Parterne i hvert enkelt tilfælde Aftaler en fast pris. Konko skal ved udgangen af hver måned fremsende faktura til Kunden indeholdende specifikation af de timer, som Konko i den foregående måned har anvendt i forbindelse med levering af supplerende ydelser omfattet af dette punkt 2.4.

7.9. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Konko sig retten til at lukke adgang til udviklet marteriale, indtil hele Konko’s tilgodehavende er betalt. Konko er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

7.10. Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på Konko påkravsskrivelse vil Kunden blive taget til inddrivelse.

7.11. Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.

7.12. Udlæg som Konko afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

8. UNDERLEVERANDØRER

8.1. Konko er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

9. OVERDRAGELSE

9.1. Ingen af Parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden den anden Parts samtykke.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.